مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

آرشیو مطالب برای دسته بندی

باورها و آیین های یهودی(بخش دوازدهم)

خاستگاه ها و نحوۀ رشد تفکر یهودی نهضت ها و فرقه های نخستین در یهودیت همۀ شکل های یهودیت جدید – راست کیشی، محافظه کاری، بازسازی خواهی و اصلاح گرایی – تحولاتی از دیانت پُروشی اند که از طریق نوشته های تلمودی به دست ما رسیده است. در دوران پس از خرابی معبد در سال [...]


باورها و آیین های یهودی(بخش یازدهم)

شرح کتاب مقدس در قرون وسطا و دوران جدید در دورۀ قرون وسطا شاهد آنیم که کتاب هایی تحت عنوان شرح کتاب مقدس کم کم پیدا می شوند. انگیزۀ این کار نیازی بود که به تبیین متن پیدا شده بود و نیز برای نفی دیدگاه هایی بود که در آن زمان دربارۀ برخی عبارات کتاب [...]


باورها و آیین های یهودی (بخش دهم)

مطالعۀ کتاب مقدس، و شرح و تفسیر آن کتاب مقدس عبری اگر چه اساسی ترین و مهم ترین بخش میراث نوشته های یهود است، به ندرت اتفاق می افتد که یهودیان آن را مستقیماً مطالعه کنند، بلکه آن را به کمک شروح سنتی می خوانند؛ زیرا خود متن، مقدس نیست بلکه آنچه مقدس است متنی [...]


باورها وآیین های یهودی (بخش نهم)

کتاب مقدس مسیحیان و کتاب مقدس یهودیان کتاب مقدس عبری کم و بیش همان عهد عتیق از مجموعۀ رسمیت یافتۀ مسیحی است. برخی فرقه های مسیحی آثاری مانند اسدراس، مکابیان، طوبیت، یهودیت و جز آن را که جزء مجموعۀ قانونی و رسمی یهودی نیست درشمار مجموعۀ قانونی و رسمی مسیحی محسوب می دارند. این آثار [...]


باورها و آیین های یهودی (بخش هفتم)

تاریخ و سنّت با آن که ماهیت بخش های عمده ای از کتاب مقدس عبری تفسیر (الاهیاتی) تاریخ و وقایع تاریخی است اما نه در دین کتاب مقدس و نه در یهودیت حاخامی توجهی به تاریخ، به معنای جدید و امروزین آن، نشده است. توجه یهودیت به سرمشق های کتاب مقدس بوده و به جمع [...]