مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

یهودیت(۱۱)

داود در اورشلیم
داود بانی سلطنت بنی اسرائیل شمرده میشود. بواسطه صباحت و رشادت و ترحم و طبع شعر و استعداد موسیقی طرف توجه عموم گردیده قدرت نظامی شاعول و اقتدار مذهبی شموئیل را در وجود خود جمع کرد هم سلحشور بود و هم سمت پیغمبری داشت. داود قوم کوهستان نشین و صحراگرد یهود را نظم آموخت و حکومت خود را بشکل سلطنت مطلقه درآورد. پایتخت معین و قشون دائم و دست نشاندگان خرج گذار داشت.
پایتخت داود اورشلیم بود. این شهر یکی از استحکامات کنعانیها بوده ژبوس نام داشت داود آنرا بگرفت و مقّر سلطنت قرار داد. اورشلیم را موقعی بسیار مناسب بود. کوه صهیون که ارگ دولتی در بالای آن قرار داشت در حکم لانه عقاب و بر آخرین رشته های آنتی لیبان مشرف بود. بعلاوه محل شهر سر چهار راهی است که از بحرالروم به اردن یا از مصر بشام میرود. داود در اورشلیم که می نشست هم مواظب رعایای خود میبود و هم میتوانست از جانب بحرالمیت و شام و بحرالروم بر دشمنی بتازد. صندوق عهد را با تجمل و طنعلنۀ کامل بارگ انتقال داده اورشلیم را پایتخت سیاسی و مذهبی گردانید.

قشون و جنگ
داود در آغاز سلطنت فوج مخصوصی بجهت خود ترتیب داده مرکب از داوطلبان یهودی و مزدوران فلسطینی. این افواج اساس قشون دائم و منظم یهود گردید. داود بعوض اینکه در مواقع ضرورت قشون زیادی بگیرد یک عده قشون ثابت ۲۴ هزار نفری از قبایل میآورد که بدسته های دو هزار نفری قسمت شده و هر کدام یک ماه در تحت فرمان پادشاه بودند.
داود با این قوه دست بکار قلع و قمع کلیه اقوامی گردید که تا آنوقت با بنی اسرائیل جنگیده بودند و باین ترتیب متوالیاً فلسطینیان ،آب و ایدومع و عمالقه و شامیها را دست نشانده خود گردانید و دولتش از فرات تا دریای احمر بسط یافت. جنگهای داود نیز مانند جنگهای سلاطین آشور چیزی برای مغلوبین نمیگذاشت و از کسانی که طعمه شمشیر نشده بودند خراجی گزاف میگرفت. در سفر سلاطین چنین آمده: «داود پس از جنگی که با مردم موآب کرد ایشان را بخاک نشاند و ریسمانی آورده آنها را دو قسمت کرد قسمتی را محکوم باعدام نمود و قسمتی را حیات بخشید» با عماقه نیز سخت رفتار کرده «اره و آلات آهنی و تبر بر سرشان گذاشت و بکوره های آجر پزیشان انداخت.»نخستین فردی باشید که دیدگاه خود را بیان میکند!

نام شما: (لازم)

ایمیل شما: (لازم)

آدرس سایت یا وبلاگ:

متن نظر: