مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

یهودیت (۷)

تاریخ یهود
ملت یهود
ملت یهود قوم کوچکی از بنی سام بوده و اصلاً از کلده آمده قبایل آن مدتها در بیابانهایی که فیمابین بین النهرین و فلسطین و مصر واقع شده بحالت چادرنشینی عمری بسر آورده بودند و بهمان وضع چادرنشینان صحرای افریقا زندگی می کرده اند باین معنی که در دره های پر آب و علف میافتادند و چون مراتع آن رو بتمامی میگذاشت تغییر جا میدادند و مخصوصاً در اطراف فلسطین و مصر میگشتند زیرا زمین پربرکت آن صفحات پسند خاطرشان افتاده بود. موقعی هم که در فلسطین جایگیر شدند باز بقبایل منتسم بودند و فقط در حدود هزار سال قبل از میلاد سلطانی برخود برگزیدند. بنابراین ملت یهود خیلی دیر کارش بآنجا رسید که دولتی بسازد و تنها امتیازی که در میان اقوام یافته از نظر مذهبی است که آورده. در اوانی که اقوام دنیا مشرک و بت پرست بودند و خدایان خود را بشکل حیوان یا انسان میساختند ملت یهود خدای واحدی داشت که یهوه اش مینامید و سرمد و قادر متعالش میگفت. در راه او بذل قربان میکرد و او را جسم نمی دانست. در میان یهود بت پرستی گناهی بود که عقوبت سخت داشت. هر وقت که غیرت مذهبی یهود غباری میگرفت مردی که پیغمبر نامیده میشد ظهور کرده و درنتیجه الهام خداوندی پیشگوئیهای پر آتشی نموده غبار را میزدود. قوانین الهی را محترم داشتن و بالنسبه به بت پرستی اغیار کینه ورزیدن نتیجه وعظ پیغمبران بود. پیغمبران این نکته را بملت یهود تذکار میدادند که خدا با آنها عهدی بسته و آنها ملت برگزیده خدا میباشند.

توریه
تاریخ ملت یهود در کتاب مقدس آمده و در قسمت اول توریه که عهد قدیم نام دارد مضبوطست. عهد قدیم به قسمتاصلی منقسم میشود: قانون، پیغمبران و نویسندگان مقدس.
عهد قدیم هم تاریخ است هم منظومه هم مجموعه قوانین هم مجموعه ای از غیب گویی پیغمبران هم سرودهای مذهبی. عهد قدیم شامل داستانهای دوره بداوت و قانون الهی و تاریخ کنعان و سرودهای دلپذیر میباشد و جهت جامعه عموم این قسمتها اعتقاد بخداوند. ذات سرمد موضوع تمام مطالبی است که در توریه مذکور افتاده. او است که ضعیف را دل میده و زور در بازوی اقویا می نهد. مشیت او سوانح و اعمال مردم را اداره میکند. قدرت کامله او را حد و نهایت نیست.
عهد قدیم که در مائه سوم قبل از میلاد بیونانی ترجمه شد و بعدها بزبان لاتن درآمد از مائه چهارم بعد از میلاد بسعی سن ژرم یکی از کتب مقّدسۀ مذهب مسیح شناخته شد زیرا مسیحیت نتیجه مذهب یهود است. بدین لحاظ مندرجات توریه در سرتاسر عالم مسیحیت مشهور شده و در وجود شعرا و هنرمندان همیشه مصدر الهام بوده است. بنابراین نه تنها از نظر مذهب بلکه از نظر هنر و ادب نیز حائز اهمیت اساسی میباشد.نخستین فردی باشید که دیدگاه خود را بیان میکند!

نام شما: (لازم)

ایمیل شما: (لازم)

آدرس سایت یا وبلاگ:

متن نظر: