مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

آرشیو مطالب برای دسته بندی = ربی عقیوا]

باورها و آیین های یهودی (بخش هفتم)

تاریخ و سنّت با آن که ماهیت بخش های عمده ای از کتاب مقدس عبری تفسیر (الاهیاتی) تاریخ و وقایع تاریخی است اما نه در دین کتاب مقدس و نه در یهودیت حاخامی توجهی به تاریخ، به معنای جدید و امروزین آن، نشده است. توجه یهودیت به سرمشق های کتاب مقدس بوده و به جمع [...]