مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

آرشیو مطالب برای دسته بندی کتاب مقدس عبری

باورها و آیین های یهودی (بخش دهم)

مطالعۀ کتاب مقدس، و شرح و تفسیر آن کتاب مقدس عبری اگر چه اساسی ترین و مهم ترین بخش میراث نوشته های یهود است، به ندرت اتفاق می افتد که یهودیان آن را مستقیماً مطالعه کنند، بلکه آن را به کمک شروح سنتی می خوانند؛ زیرا خود متن، مقدس نیست بلکه آنچه مقدس است متنی [...]


باورها و آیین های یهودی (بخش هفتم)

تاریخ و سنّت با آن که ماهیت بخش های عمده ای از کتاب مقدس عبری تفسیر (الاهیاتی) تاریخ و وقایع تاریخی است اما نه در دین کتاب مقدس و نه در یهودیت حاخامی توجهی به تاریخ، به معنای جدید و امروزین آن، نشده است. توجه یهودیت به سرمشق های کتاب مقدس بوده و به جمع [...]