مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

کوتوله پروری

واژه کوتوله پروری درسازمان های امروزی به این پدیده اشاره دارد.به واسطه این که اغلب مدیران بدون توجه به توان تخصصی وعلمی وتجربه درمناصب مدیریتی گمارده می شوند.آنها نیزبه نوبه خوددرانتصاب مدیران رده های میانی وعملیاتی سازمان متبوع خود افرادضعیف تروکم تخصص تری را انتصاب می نمایندکه این امر تا رده های مدیریتی درسطح پایین ترتسلسل می یابدواصطلاحا”می گوینددرسازمان مدیران کوتوله شدند(ازلحاظ تخصص وقدرت رهبری)درچنین سازمان هاپرسنل متخصص وکارآمد ومشخص به انزواکشانیده شده ومدیرارشدبرای اینکه زیرسوال نرودوتحت سایه افرادماهرقرارنگیردآنان را درمناصب مدیریتی نمی گمارد.

کوتوله پروری

کوتوله پرورینخستین فردی باشید که دیدگاه خود را بیان میکند!

نام شما: (لازم)

ایمیل شما: (لازم)

آدرس سایت یا وبلاگ:

متن نظر: